Prostorni plan

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice (2019.)

Odredbe za provođenje

IV. IDPPUO Jasenice

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice (2018.)

1. Korištenje i namjena površina
2. Infrastrukturni sustavi i mreže
3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3.2. Posebna ograničenja
4.a. GP-Jasenice i Maslenica
4.b. GP-Rovanjska
4.c. GP-Zaton Obrovački
4.d. GP-Pariževačka glavica
4.e. GP-Zaseoci
Prilog 1.
Odluka o donošenju

 II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice (2016.)

Prilozi:

 

Prostorni plan uređenja Općine Jasenice – izmjene i dopune (2013.)

Prilozi:

 

Prostorni plan uređenja Općine Jasenice

Temeljem čl. 28. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine, broj: 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02 i 100/04), članka 30. Statuta Općine Jasenice (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 3/06) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jasenice (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br.9/04), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 20.lipnja 2006. Klasa 350-02/06-04/30, Ur broj 531-06-3 Općinsko vijeće Jasenice, na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2006. godine, donosi:

ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja općine Jasenice

Ovom Odlukom donosi se Prostorni plan uređenja općine Jasenice (u daljnjem tekstu Plan).

Prostor obuhvata ovoga Plana je utvrđen granicama administrativne podjele teritorija općina i gradova, a njegova površina iznosi : 121,44 km2.

Ovaj Plan sastoji se od jedne knjige koja sadrži tekstualne i grafičke priloge i to :

Tekstualni prilozi

I Obrazloženje plana sa prilozima

  1. Polazišta
  2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja
  3. Plan prostornog uređenja

II Odredbe za provođenje,

Grafički prilozi

  1. Korištenje i namjena površina
  2. Infrastrukturni sustavi,
  3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, sve u mj. 1:25000,
  4. Građevinska područja naselja i izdvojenih zona, sve u mj. 1:5000

Kao sastavni dio Prostornog plana uređenja općine Jasenice – Odredbe za provođenje, kao provedbeni dokument Plana objavljuju se u Službenom glasniku Zadarske županije.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

Skip to content